Immigració

Projectes per a immigrants

Per l’Assocació Baobab, un dels pilars de projectes que es realitzen, el formen les persones migrants, ja siguin adults o infants.

A través d’aquests, es busca promoure la integració social i laboral de les persones migrants que per qualsevol motiu han arribat a un altre país. Es promou també que tingui les mateixes oportunitats que altres persones i que tinguin una formació de qualitat, atenent les necessitats especials que puguin tenir.

Per això s’han realitzat diversos projectes, tant internacionals com nacionals, on s’ha desenvolupat material com guies metodològiques, webs, o eines i recursos que poden fer servir les associacions.

En aquesta pàgina trobaràs els projectes  en els quals hem participat, així com una breu descripció i el material que s’ha generat en cadascun d’ells.

Projectes internacionals

  • Soci del projecte “Building Bridges”. Busca promoure la integració social i laboral de migrants que han decidit cambiar de residència a causa de diverses raons i motivacions.
  • Soci del projecte “MEIN – Migration, Empowerment, Integration, Network”. Projecte que desenvoluparà una guia metodològica per a la formació en matèria intercultural del professionals que treballen amb població immigrant. Programa Socrates – Grundtvig 1.
  • Soci del projecte “Committed Parents: Training course to work with migrant parents in family education”. Disseny i implementació d’un curs de formació Grundtvig adreçat als professionals que treballen amb pares immigrants en educació de família. Programa Socrates – Grundtvig 1.
  • Soci del projecte “Cultures en diàleg”. Projecte que va desenvolupar una guia metodològica per a la formació en matèria intercultural del professionals que treballen amb població immigrant. Programa Socrates – Grundtvig 1.
  • Col·laboració tècnica en el projecte “Committed fathers”. Creació d’un CD-Rom i un manual per al formador per a la formació de formadors en matèria de educació de família destinats a famílies immigrants. Programa Socrates – Grundtvig 1.

Projectes nacionals

  • “Projecte de formació professional adreçada a la integració laboral de grups en risc d’exclusió social –Dones immigrants en risc–“. Convocatòria “IRPF” – Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Col·laboració amb Centre Cultural de Formació i Ocupació Professional de Sant Martí.